11.05.2022. - Poziv na iskaz interesa Klasa: 112-01/22-01/32

Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mpgi.hr s naznakom „Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine“, u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno do 23. svibnja 2022. godine.