Prostorni plan NP Paklenica


Temeljni razlozi izrade Prostornog plana su:
  • potreba proširenja granica Nacionalnog parka sukladno rezultatima novijih znanstvenih istraživanja, te stečenih spoznaja o potrebi proširenja režima zaštite prirode i na okolne prostore i zatečene prirodne fenomene.
  • promjena globalne strategije planiranja i zaštite prostora, te u svezi s tim korekcija postavki iz prostornog plana SR Hrvatske iz 1974. godine koji je planirao formiranje nacionalnog parka u višoj vršnoj zoni čitavog planinskog masiva Velebita i uključivanje Nacionalniog parka Paklenica unutar njegovih granica kao sastavnog dijela iste cjeline.
  • usuglašavanje postavki plana sa: Zakonom o prostornom uređenju ( NN 30/94.,68/98.) Zakonom o zaštiti prirode ( NN 30/94.), Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN 90/92.) Zakonom o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom ( NN 15/97.) i drugim relevantnim propisima, kako bi se omogućilo njegovo provođenje, te usklađivanje sa suvremenim načelima međunarodne zaštite.