Područje upravljanja državnom imovinom

Zakoni

 • Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 155/23)

 • Zakon o upravljanju državnom imovinom
  („Narodne novine“ broj 52/18)

 • Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
  („Narodne novine“ broj 50/20)

 • Zakon o Vladi Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 150/11119/1493/16, 116/18, 80/22)

 • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
  („Narodne novine“ broj 85/20)

 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
  („Narodne novine“ broj 80/11)


Uredbe

 • Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 
  („Narodne novine“ broj 137/1278/15)

 • Uredba o vojnom graditeljstvu
  („Narodne novine“ broj 125/14)

 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 145/14)

 • Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 95/18)

 • Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima
  („Narodne novine“ broj 95/18)

 • Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
  („Narodne novine“ broj 95/18)

 • Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti
  („Narodne novine“ broj 95/18)

 • Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 95/18)

 • Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku
  („Narodne novine“ broj 103/18)

 • Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora
  („Narodne novine“ broj 12/19)

 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
  („Narodne novine“ broj 39/19)

 • Uredba o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 16/24)

 • Uredba o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja
  („Narodne novine“ broj 16/24)


Odluke

 • Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske 
  Klasa: 940-01/11-01/01, Urbroj: 5030105-11-1 od 12.05.2011.

 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 78/21, 38/24)

 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja
  („Narodne novine“ broj 1/14)

 • Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 151/14, 11/15, 47/16)

 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH
  („Narodne novine“ broj 28/15)

 • Odluka o donošenju kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
  („Narodne novine“ broj 132/17)

 • Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu 
  („Narodne novine“ broj 48/18)

 • Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu
  („Narodne novine“ broj 71/18)

 • Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
  („Narodne novine“ broj 71/18) - - na snazi do 8. siječnja 2022.

 • Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
  Klasa: 400-02/18-01/25, Urbroj: 536-01/04-18-01 od 18.07.2018.
  Odluka o dopunama odluke Klasa: 400-02/19-01/46, Urbroj: 536-03-01-02/01-19-01 od 11.04.2019.

 • Odluka o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju
  („Narodne novine“ broj 39/19)

 • Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu
  („Narodne novine“ broj 63/19)

 • Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu
  („Narodne novine“ broj 99/19)

 • Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora
  Klasa: 372-01/19-01/186, Urbroj: 536-02/01-19-02 od 29.11.2019. 

 • Odluka o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
  („Narodne novine“ broj 22/20)

 • Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
  („Narodne novine“ broj 77/20)

 • Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu
  („Narodne novine“ broj 88/20, 105/20)

 • Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
  ("Narodne novine" broj 134/20)

 • Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
  ("Narodne novine" broj 147/21, 78/23)

 • Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu
  („Narodne novine“ broj 86/21)

 • Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu
  („Narodne novine“ broj 130/22)

 • Odluka o načinu i postupku provedbe usmene javne dražbe prilikom raspolaganja nekretninama putem javnog nadmetanja koje se provodi kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba
  (Odluka.pdf)

 • Odluka o uređenju odnosa s organizacijama civilnog društva
  Klasa: 372-01/17-01/82, Urbroj: 531-09-1-2/3-23-3, od 24.01.2023.


Direktiva EU


Pravilnici

 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 105/15)

 • Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije
  („Narodne novine“ broj 81/18)

 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine
  („Narodne novine“ broj 101/18)


Ostalo

 • Zaključak Vlade Republike Hrvatske o uspostavi sustava ranog upozoravanja na rizike u poslovanju (EWS - Early warning system) trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u većinskom vlasništvu države
  (Narodne novine“ broj 138/20)


Arhiva propisa

 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 94/1318/1689/17 Odluka Ustavnog suda RH) - na snazi do 13.06.2018.

 • Uredba o Registru državne imovine
  („Narodne novine“ broj 55/11) - na snazi do 16.01.2020.

 • Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 127/13) - na snazi do 03.11.2018.

 • Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
  („Narodne novine“ broj 127/13) - na snazi do 03.11.2018.

 • Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 127/13) - na snazi do 03.11.2018.

 • Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela 
  („Narodne novine“ broj 129/1366/14) - na snazi do 28.listopada 2018.

 • Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
  („Narodne novine“ broj 130/13) - na snazi do 25.04.2019.

 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  („Narodne novine“ broj 10/1495/15) - na snazi do 03.11.2018.

 • Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro
  Klasa: 024-04/15-03/8, Urbroj: 536-021/01-2015-11 od 30.06.2015. - na snazi do 19.10.2018.

 • Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
  („Narodne novine“ broj 19/17) - na snazi do 09.02.2019.

 • Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
  („Narodne novine“ broj 83/0903/1103/1246/1222/1325/1477/14)

 • Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata
  Klasa: 373-01/13-01/1, Urbroj: 536-01/04-2013-3 od 1.08.2013. - na snazi do 18.07.2018.

 • Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
  (NN 33/1643/16109/16) - na snazi do 9. veljače 2019.

 • Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
  („Narodne novine“ broj 57/20) - na snazi do 19. veljače 2021.

 • Odluka o uređenju odnosa s organizacijama civilnog društva
  Klasa: 372-03/18-02/331, Urbroj: 536-03-01/01-18-01, od 19.10.2018. - na snazi do 24. siječnja 2023.