Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

Plaćanje upravne pristojbe prilikom izjavljivanja žalbe protiv rješenja o komunalnoj naknadi te prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde o grobnom mjestu
Povodom Vašeg upita vezanog uz plaćanje upravne pristojbe prilikom izjavljivanja žalbe protiv rješenja o komunalnoj naknadi te plaćanje upravne pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde o grobnom mjestu prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (''Narodne novine'', broj 92/21, 93/21 i 95/21), ukazujemo da je u napomenama općih pristojbi u pogledu upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano oslobođenje od plaćanja istih u slučaju u kojem se radi o obavljanju povjerenih poslova državne uprave. Drugim riječima, oslobođenje od plaćanja općih pristojbi ne odnosi se na poslove koji su izvornom, odnosno samoupravnom djelokrugu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U tome pravcu ukazujemo da je sukladno odredbi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose, uz ostalo, i na komunalno gospodarstvo. Dakle, poslovi komunalnog gospodarstva izvorni su djelokrug jedinica lokalne samouprave. Isto je razvidno i iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj  68/18, 110/18 i 32/20).
 
Prema odredbi članka 102. Zakona o komunalnom gospodarstvu protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, a o žalbi protiv rješenja koja donosi upravno tijelo Grada Zagreba odlučuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva. Shodno iznesenom, prilikom izjavljivanja žalbe u spomenutim slučajevima, mišljenja smo, ne plaća se upravna pristojba po Tar. br. 3. jer se ne radi o obavljanju povjerenih poslova državne uprave. S tim u vezi treba napomenuti da je povjeravanje poslova državne uprave uslijedilo po stupanju na snagu Zakona o sustavu državne uprave (''Narodne novine'', broj 66/19) te niza posebnih zakona kojima su točno određeni poslovi državne uprave čije se obavljanje povjerava jedinicama područne (regionalne) samouprave. Poslovi koji su zakonom utvrđeni kao poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu poslovi državne uprave niti se njihovo obavljanje povjerava jedinicama već ih upravna tijela jedinica obavljaju kao svoje izvorne poslove.
 
Prema Zakonu o grobljima (''Narodne novine'', 19/98, 50/12 i 89/17) groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze dok uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje te je također dužna voditi grobni očevidnik sukladno istome Zakonu. Navedeni poslovi kao dio komunalnog gospodarstva također nisu povjereni poslovi državne uprave slijedom čega, a s obzirom na predmet Vašeg upita i ranije izneseno, zahtjev za izdavanje potvrda iz spomenutog očevidnika podliježe plaćanju upravne pristojbe.

Mišljenje Ministarstva Klasa: 350-01/21-02/331, Urbroj: 531-01-21-2 od 1. listopada 2021.
 
Plaćanje upravne pristojbe za izdavanje lokacijske informacije
Povodom Vašeg upita o plaćanju upravne pristojbe za izdavanje lokacijske informacije koja se izdaje sukladno Zakonu o prostornom uređenju (''Narodne novine'', broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) s obzirom na Uredbu o Tarifi upravnih pristojbi (''Narodne novine'', broj 92/21, 93/21 i 95/21), obavještavamo Vas da se prema mišljenju Ministarstva za izdavanje lokacijske informacije ne plaća upravna pristojba po Tar. br. 4. spomenute Uredbe. U pogledu zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije, mišljenja smo da se upravna pristojba po Tar. br. 1. navedene Uredbe plaća na zahtjev za izdavanje lokacijske informacije koji se podnosi pisano na obrascu dok se ista sukladno napomeni 2. Tar. br. 1. ne naplaćuje u slučaju podnošenja tog zahtjeva putem programa eDozvola.

Mišljenje Ministarstva Klasa: 350-01/21-02/330, Urbroj: 531-01-21-2 od 1. listopada 2021.
Plaćanje općih upravnih pristojbi pred upravnim tijelom jedinice područne (regionalne) samouprave
Povodom Vašeg upita o plaćanju općih upravnih pristojbi pred upravnim tijelom jedinice područne (regionalne) samouprave s obzirom na Uredbu o Tarifi upravnih pristojbi (''Narodne novine'', broj 92/21, 93/21 i 95/21), ukazujemo da je u napomenama općih pristojbi u pogledu upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano oslobođenje od plaćanja istih u slučaju u kojem se radi o obavljanju povjerenih poslova državne uprave. Drugim riječima, oslobođenje od plaćanja općih pristojbi ne odnosi se na poslove koji su izvornom, odnosno samoupravnom djelokrugu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U tome pravcu ističemo da sukladno odredbi članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose, uz ostalo na izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada. Shodno navedenom, zahtjevi za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te zahtjevi za izdavanje akata za provedbu prostornog plana povodom kojih postupa upravno tijelo županije podliježu plaćanju upravnih pristojbi s obzirom da se ne radi o povjerenim poslovima državne uprave koje obavlja jedinica područne (regionalne) samouprave.
 
Međutim, ukazujemo da se sukladno napomeni 2. Tar. br. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi pristojba po tom tarifnom broju ne plaća za podneske koje stranke upućuju elektroničkim putem u sustavu e-Građani, tj. digitalno putem programa eDozvola.

Mišljenje Ministarstva Klasa: 360-01/21-02/489, Urbroj: 531-01-21-2 od 1. listopada 2021.
Plaćanje upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu
Povodom Vašeg upita kojim tražite pojašnjenje napomene broj 5. Tar. br. 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi  (''Narodne novine'', broj 92/21, 93/21 i 95/21), ukazujemo da su prema spomenutoj napomeni plaćanja upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oslobođene građevine koje se nalaze na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koje su oštećene potresom a na kojoj se ostvaruju određena prava sukladno zakonu koji uređuje obnovu zgrada uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Dakle, spomenuto oslobođenje ima u vidu građevinu (zgradu) koja može biti predmet obnove sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (''Narodne novine'', broj 102/20 i 10/21). Prema tome radi se sukladno odredbi članka 15. spomenutog Zakona o zgradi javne namjene, višestambenoj zgradi, poslovnoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgrade i obiteljskoj kući. U tome pravcu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu, mišljenja smo, treba se ujedno odnositi na zgradu za koju je podnesen neki od propisanih zahtjeva prema spomenutom Zakonu o čemu podnositelj zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu treba predočiti, odnosno priložiti fotokopiju predanog zahtjeva, odnosno drugi dokaz da je predao spomenuti zahtjev.  U pogledu okolnosti da se radi o zgradi oštećenoj potresom ima se u vidu da se radi o zgradi koja ima žutu ili crvenu oznaku.

Shodno navedenom, odnosno prema spomenutoj napomeni, upravna pristojba za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu ne naplaćuje se ako je riječ o zgradi za koju je podnesen zahtjev za obnovu, odnosno uklanjanje te za gradnju zamjenske obiteljske kuće sukladno spomenutom Zakonu i koja ima žutu ili crvenu oznaku zbog oštećenja izazvanih potresom.

Mišljenje Ministarstva Klasa: 360-01/21-02/476, Urbroj: 531-01-21-2 od 1. listopada 2021.