Javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i članove Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d.

Slika /slike vijesti/Croatia_Airlines_logo.jpg

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u službenom listu Narodnim novinama

KLASA: 943-06/18-05/13
URBROJ: 536-04-01-01/01-18-01
 
Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17),
 
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,  objavljuje

 
JAVNI NATJEČAJ

 
za odabir kandidata za :
 
 1. predsjednika Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 5 (pet) godina;
 2. članove Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina – 2 (dva) izvršitelja na razdoblje od 5 (pet) godina.
   
Kandidat za predsjednika i članove Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“,  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15),  mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 1. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili tehničke struke;
 2. najmanje  deset  godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. ovog Javnog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;
 3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova;
 4. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele („Narodne novine“, br. 132/17);
 5. aktivno znanje engleskog jezika;
 6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
- da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
 1. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanjukaznenog naloga, te nepostojanjenepravomoćne presude 

Kandidat za predsjednika Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina, osim navedenih uvjeta mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u zrakoplovnoj djelatnosti.
 
Uz  vlastoručno potpisanu prijavu za ovaj Javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) kandidati za predsjednika i članove Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina dužni su priložiti:
 
 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz ovog Javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog Javnog natječaja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda,ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjavu kandidata iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj;
 • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o aktivnom znanju engleskog jezika;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj;
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj;
   
Kandidat za predsjednika Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina, osim navedene dokumentacije dužan je priložiti potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da ima najmanje pet godina radnog iskustva u zrakoplovnoj djelatnosti.
 
Predsjednik i članovi Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina imenuje se na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.
 
Objava Javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika i članove Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina objavit će se u službenom listu Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u Jutarnjem listu.
 
Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, te na stranicama trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina.   
 
Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u službenom listu Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom:
 
 • „Prijava na Javni natječaj – za predsjednika Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina – ne otvarati“
  ili
 • „Prijava na Javni natječaj – za člana Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina – ne otvarati“
   

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ogledni primjerak Izjave kandidata o nepostojanju okolnosti iz točke 4. i 6. uvjeta ovog Javnog natječaja objavljena je na internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, https://mpgi.gov.hr/old/.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo državne imovine, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, te  poznavanje financija i računovodstva.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
 
Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Po završetku javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.
 
(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju,  koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)
 
Ministarstvo državne imovine