Objava imena kandidata za članove nadzornih odbora u društvu Državne nekretnine d.o.o.

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  (Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa  savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja  zakona, drugih propisa i akata, a  u skladu s točkom VI. Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", br. 33/16 , 43/16 i 109/16), objavljena su imena kandidata za članove nadzornog odbora društva Državne nekretnine d.o.o., na linku:
 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6229